REGULAMIN

1§ Defincje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

Ogólne Warunki Handlowe: Warunki Handlowe wymienione poniżej.

Sprzedawca: Machines4metal ul. Jana Henryka Dabrowskiego 1a 70-100 Szczecin

Kupujący: Każda osoba fizyczna lub prawna, która kupuje Produkty od Sprzedającego lub z którą Sprzedający zawiera Umowę, lub z którą Sprzedający prowadzi obecnie negocjacje w celu zawarcia Umowy.

Produkty: Wszystkie towary, które Sprzedający dostarczy lub dostarczył zgodnie z Umową.

Zapytanie: Oferta złożona przez Sprzedającego.
Umowa: Każda Umowa dotycząca sprzedaży i dostawy Produktów przez Sprzedającego, wszelkie uzupełnienia lub zmiany do tej umowy, jak również wszystkie czynności prawne w ramach przygotowania lub wykonania Umowy.

Strony: Sprzedający i Kupujący są wspólnie nazywani Stronami.

2 § Definicje

1. Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do wszystkich (cenowych) Ofert Sprzedającego i wszystkich Umów pomiędzy Stronami.

2. Sprzedający wyraźnie odrzuca wszelkie zmiany i/lub dodatki do niniejszych Warunków Ogólnych, chyba że zostały one zatwierdzone i przyjęte na piśmie. Ponadto, Sprzedający wyraźnie odrzuca możliwość stosowania Warunków Sprzedaży i/lub ogólnych warunków Kupującego, chyba że zostały one zatwierdzone i przyjęte na piśmie.

3. Jeżeli jedno lub kilka postanowień, lub ich części, zapisanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych zostanie unieważnione lub uznane za nieważne w jakikolwiek inny sposób, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych Ogólnych Warunków Handlowych. W takim przypadku Kupujący jest zobowiązany do wyrażenia zgody na jedno lub kilka postanowień zastępczych, które będą możliwie jak najbardziej zbliżone do pierwotnego postanowienia (postanowień) zarówno pod względem celu, jak i treści.

4. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe zostały sporządzone w języku polskim i są tłumaczone na różne języki. Wersja Polska jest zawsze wiążąca i decydująca w przypadku różnic w interpretacji tekstu.

3§ Zawarcie umowy

1. Wszelkie zapytania i oferty (cenowe) sporządzone przez Sprzedającego pozostają niezobowiązujące. Sprzedający może w każdej chwili odwołać swoje zapytanie, nawet jeśli w zapytaniu podany jest określony termin odbioru. Prośba Kupującego o sporządzenie oferty lub złożenie zamówienia bez uprzedniego zapytania, będzie traktowane jako prośba o sporządzenie oferty.

2. Dane, jak również informacje zawarte w ofertach, zdjęcia, katalogi, rysunki techniczne, porady oraz wszelkie inne udzielane później informacje, w sposób wyraźny nie są wiążące dla Sprzedającego.

3. Informacje o Produktach, w tym oznaczenia typu i lata, zostały uzyskane w miarę możliwości i przekonań Sprzedającego oraz od producentów, o ile było to możliwe. Są one podane w dobrej wierze, ale ich dokładność nie może być zagwarantowana. W związku z tym nie będą one stanowić reprezentacji ani warunków umowy. Obowiązkiem Kupującego jest sprawdzenie wszelkich istotnych szczegółów dotyczących Produktów.

4. Wszelkie prawa własności intelektualnej w odniesieniu do rysunków, zdjęć (360°) i/lub filmów prezentowanych jako część oferty, należą do Sprzedającego. Kupujący nie może powielać, upubliczniać ani kopiować żadnych rysunków, zdjęć (360°) i/lub filmów bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.

5. Umowy są zawierane poprzez potwierdzenie zamówienia lub fakturę (jeśli ta poprzedza potwierdzenie zamówienia) wysłaną przez Sprzedającego do Kupującego.

4§ Cena

1. Ceny są wyrażone w euro oraz PLN i, o ile nie określono inaczej, nie zawierają podatku VAT, innych podatków lub dopłat, kosztów pakowania/pakowania, demontażu i transportu, tak jak jest tam, gdzie jest.

2. Jeżeli jeden lub więcej czynników kosztowych ulegnie zmianie po dacie zamówienia, ale przed dostawą, Sprzedający jest uprawniony do odpowiedniego dostosowania uzgodnionej ceny. Dotyczy to również wiążących ofert.

5§ Płatność

1. Płatność powinna być dokonana w ciągu 48 godzin od daty wystawienia faktury, chyba że pisemnie uzgodniono inaczej. Płatność powinna być skutecznie dokonana w uzgodnionej walucie. Kupujący nie może domagać się ugody i/lub odroczenia.

2. Przed wykonaniem swoich zobowiązań wynikających z Umowy, Sprzedający jest uprawniony do żądania odpowiedniego zabezpieczenia zobowiązań płatniczych Kupującego. Odmowa Kupującego udzielenia żądanego zabezpieczenia uprawnia Sprzedającego do pisemnego unieważnienia Umowy lub – w zależności od jego uprawnień – do zawieszenia swoich zobowiązań.

3. Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w uzgodnionym terminie, uznaje się, że jest on w stanie natychmiastowej zwłoki, co uprawnia Sprzedającego do zwiększenia należnej kwoty o odsetki za zwłokę w wysokości 5% miesięcznie, począwszy od dnia wystawienia faktury (część miesiąca liczona jako całość), od kwoty brutto faktury do czasu dokonania pełnej płatności.

4. Jeżeli Kupujący nie wywiąże się (terminowo) ze swoich zobowiązań (płatniczych), jest on zobowiązany do zwrotu wszystkich opłat (inkasowych) na rzecz Sprzedającego. Ponadto, Sprzedający jest uprawniony do rozwiązania Umowy, jeżeli Kupujący nie wywiązuje się (terminowo) ze swoich zobowiązań płatniczych.

5. Wbrew postanowieniom ustępu 1, płatność będzie natychmiast wymagalna, gdy uzgodniona cena (lub jej część) nie zostanie zapłacona bezzwłocznie, gdy Kupujący znajduje się w stanie upadłości lub innej sytuacji, wnioskuje o moratorium, gdy wnioskuje się o prawne ograniczenie lub zarząd, lub gdy dokonano jakiegokolwiek zajęcia majątku lub należności Kupującego.

6. Jeżeli uzgodniono płatność w ratach, a Kupujący nie zapłaci całej należności w terminie dwóch miesięcy od daty wystawienia faktury przez Sprzedającego, Sprzedający jest uprawniony do rozwiązania Umowy i zatrzymania kwoty już zapłaconej przez Kupującego tytułem kary oraz do żądania pełnego naprawienia wszelkich szkód powstałych z tego tytułu lub w związku z nim.

6§ Dostawa

1. Sprzedający poda Kupującemu szacunkowy czas dostawy. Szacowany czas dostawy podany przez Sprzedającego jest jedynie orientacyjny i Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, jeśli rzeczywisty okres dostawy Produktów przekroczy szacowany czas dostawy.

2. Dostawa Produktów zostanie zrealizowana, o ile nie uzgodniono inaczej, ex works. Produkty uznaje się za dostarczone w momencie, gdy zostaną one zaoferowane Kupującemu przez Sprzedającego w uzgodnionym czasie i miejscu po raz pierwszy.

3. Kupujący jest odebrać Produkty w uzgodnionym czasie i miejscu. Wszelkie koszty transportu, magazynowania lub dodatkowe koszty związane z nieodebraniem Produktów przez Kupującego (w odpowiednim czasie) będą ponoszone przez Kupującego.

4. Ryzyko związane z Produktami przechodzi, niezależnie od faktycznej dostawy, na Kupującego z chwilą zawarcia Umowy. Demontaż, montaż, załadunek, wysyłka i dostawa odbywają się na koszt i ryzyko Kupującego. Kupujący jest świadomy, że transport będzie ubezpieczony tylko do wysokości ubezpieczenia transportowego przewoźnika. Sprzedający wyraźnie nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Kupującego w związku z demontażem, montażem, załadunkiem, wysyłką (transportem) i (czasem) dostawy Produktów, z wyjątkiem zamierzonej lub świadomej lekkomyślności ze strony Sprzedającego lub kogokolwiek z kierownictwa Sprzedającego.

5. Jeśli Kupujący zażąda dostawy przed upływem uzgodnionego czasu dostawy i w zakresie, w jakim jest to wykonalne, wszelkie późniejsze dodatkowe koszty poniesione przez Sprzedającego są na koszt Kupującego.

6. Jeżeli jakiekolwiek zezwolenia na wywóz lub dostawy lub inne zezwolenia lub zgody zgodnie z przepisami o handlu zagranicznym, które są niezbędne do wykonania Umowy, nie zostaną wydane przez właściwe organy lub nie zostaną wydane przez właściwe organy w odpowiednim czasie, lub jeżeli inne przeszkody, które muszą być spełnione przez Sprzedającego jako eksportera lub które muszą być spełnione przez dostawców Sprzedającego ze względu na przepisy prawa o handlu zagranicznym lub embarga, uniemożliwią wykonanie Umowy lub dostawy, Sprzedający będzie uprawniony do rozwiązania Umowy lub odstąpienia od poszczególnych dostaw. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, jakie Kupujący może ponieść z tego powodu.

7§ Zachowanie tytułu prawnego

1. Prawo własności Produktów przechodzi na Kupującego, niezależnie od faktycznej dostawy, dopiero po zaspokojeniu wszystkich roszczeń wobec Sprzedającego wynikających z Umowy lub jakiejkolwiek innej umowy, wobec Kupującego w zamian za dostarczone lub możliwe do dostarczenia Produkty, jak również roszczeń dotyczących wszelkich zaległości w realizacji tych umów.

2. Kupujący nie jest uprawniony do przekazywania, zastawiania, obciążania, przetwarzania lub w jakikolwiek sposób zbywania jakichkolwiek Produktów nadal należących do Sprzedającego, z wyjątkiem działań, które są częścią normalnej praktyki zawodowej lub firmowej Kupującego.

3. W przypadku, gdy Kupujący nie wywiąże się ze zobowiązań wynikających z Umowy lub w inny sposób, lub gdy powstaną uzasadnione wątpliwości, czy wywiąże się z nich w przyszłości, Sprzedający jest uprawniony do usunięcia lub zlecenia usunięcia Kupującemu lub osobom trzecim przechowującym te Produkty na rzecz Kupującego, dostarczonych Produktów, do których stosuje się wyżej wymienione zastrzeżenie własności. Kupujący jest zobowiązany do współdziałania w tym procesie w jakikolwiek sposób.

4. Kupujący jest zobowiązany do ubezpieczenia Produktów dostarczonych w ramach zastrzeżenia własności i utrzymywania ich w stanie ubezpieczenia od ognia, eksplozji i wody oraz od kradzieży oraz do przedstawienia polisy ubezpieczeniowej do wglądu na pierwsze żądanie Sprzedającego.

8§ Siła wyższa

1. Sprzedający nie jest zobowiązany do przestrzegania swoich zobowiązań, jeśli jest to utrudnione w wyniku okoliczności pozostających poza jego kontrolą, za które nie może być zgodnie z prawem, prawnie lub społecznie odpowiedzialny.

2. W niniejszych Warunkach Ogólnych siła wyższa obejmuje wszystko to, co obejmuje zgodnie z prawem i orzecznictwem, jak również wszystkie przyczyny zewnętrzne, przewidywane lub nieprzewidywane, na które Sprzedający nie ma wpływu, a które uniemożliwiają Sprzedającemu wywiązanie się z jego zobowiązań, na przykład, choć nie tylko, strajki w przedsiębiorstwie Sprzedającego, epidemię lub pandemię, działania rządu lub ograniczenia i/lub środki nałożone przez rząd, zmniejszenie siły roboczej, załamanie łańcucha dostaw i niedostępność materiałów. W takich okolicznościach Sprzedający będzie uprawniony do rozsądnego przedłużenia czasu na wykonanie takich obowiązków, a Sprzedający będzie uprawniony do rozwiązania Umowy bez obowiązku zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania na rzecz Kupującego.

9§ Gwarancja i odpowiedzialność

1. Produkty sprzedawane przez Sprzedającego są maszynami używanymi. Kupujący ma prawo do sprawdzenia Produktów pod kątem ewentualnych wad przed ich zakupem. Jeżeli, z jakiegokolwiek powodu, Kupujący skorzysta z tego prawa jedynie częściowo lub nie skorzysta z niego wcale, Kupujący akceptuje stan Produktów bez oględzin. Produkty są sprzedawane i dostarczane “tak jak jest, gdzie jest” w momencie sprzedaży, bez żadnych gwarancji lub rękojmi i z wyłączeniem postanowień wymienionych w art. 7:15 i 7:17 BW (holenderskiego kodeksu cywilnego), chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. W związku z tym Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek znane lub nieznane wady.

2. W przypadku roszczenia Kupującego, Sprzedający jest uprawniony do rozpoczęcia własnego dochodzenia w sprawie charakteru, rozmiaru i przyczyny reklamacji. Pod groźbą utraty prawa do roszczeń, wszystkie Produkty związane z roszczeniami Kupującego powinny być starannie przechowywane i przedstawione Sprzedającemu na pierwsze żądanie lub odesłane do Sprzedającego.

3. Reklamacje nie mogą być składane, jeżeli wady są spowodowane codziennym zużyciem.

4. Roszczenia nie przysługują w przypadku wad spowodowanych jakimikolwiek przyczynami zewnętrznymi i/lub działaniami lub zaniechaniami Kupującego. W szczególności, choć nie tylko, nie można dochodzić roszczeń z tytułu wad spowodowanych niewłaściwym lub niedbałym użytkowaniem i/lub przechowywaniem, dużym obciążeniem lub niefachową konserwacją, naprawami, zmianami lub usunięciem dokonanymi bez wyraźnej zgody, nieprzestrzeganiem wytycznych dotyczących użytkowania i konserwacji.

5. Roszczenia nie mogą być zgłaszane, gdy fakt, że Produkt nie spełnia oczekiwań jest wynikiem jakichkolwiek wymagań rządowych w odniesieniu do charakteru lub jakości zastosowanej konstrukcji lub materiałów. W przypadku zmiany aktualnych opinii technicznych w dziedzinie pracy lub odpowiednich wymagań rządowych, nie można przypisać Sprzedającemu niewykonania zobowiązania wyłącznie na tej podstawie, a Kupujący nie jest uprawniony do wnoszenia roszczeń wyłącznie z tego powodu.

6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego w związku z obecnością lub brakiem oznakowania CE. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa Produktów oraz za weryfikację, czy wszystkie obowiązujące przepisy są spełnione.

7. Jeśli Kupujący zgłosi roszczenie zgodnie z powyższym i jeśli roszczenie to zostanie uznane za uzasadnione przez Sprzedającego, Sprzedający, w ramach swoich uprawnień, zdecyduje, czy wymienić dotknięte towary lub ich części, czy też zwrócić koszty.

8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody poniesione przez Kupującego, w tym w szczególności za utratę zysków, utratę dochodu, koszty poniesione podczas leżakowania, straty wynikowe, uszkodzenia ciała, wszelkie formy strat finansowych, jak również za wszelkie roszczenia osób trzecich, z wyjątkiem przypadku umyślnego lub świadomego niedbalstwa ze strony Sprzedającego lub kogokolwiek z jego kierownictwa.

9. Ponadto, wszelka odpowiedzialność Sprzedającego w jakichkolwiek okolicznościach, jest ograniczona do szkód pokrytych i rzeczywiście wypłaconych przez jego firmę ubezpieczeniową, przy czym w takich przypadkach maksymalna kwota ubezpieczenia nie może przekroczyć kwoty pokrytej.

10. Ponadto, bez uszczerbku dla powyższego, Sprzedający nigdy nie będzie zobowiązany do zwrotu odszkodowania w przypadku, gdy kwota szkody przekracza kwotę zafakturowaną przez Sprzedającego za Produkty, do których bezpośrednio odnosi się szkoda, bez podatku VAT i innych opłat rządowych, maksymalnie do 50.000,00 EUR. 11. Umowa nie może zostać rozwiązana przez Kupującego.

10§ Spory

1. Wszelkie umowy pomiędzy stronami, które podlegają niniejszym Ogólnym Warunkom Handlowym, podlegają wyłącznie prawu Polskiemu. Zastosowanie Konwencji Wiedeńskiej o Sprzedaży jest wyraźnie wyłączone.

2. Wszelkie spory pomiędzy Stronami będą zgłaszane do właściwego sądu w Szczecinie (w Polsce).